Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της Baxter. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται για τους σκοπούς της γενικής πληροφόρησης και της εκπαίδευσης μόνο.  Με τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας, δέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης της παρούσας σελίδας και ότι συμμορφώνεστε με αυτούς. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας, δέχεστε, χωρίς περιορισμούς, ότι δεσμεύεστε από τη Σύμβαση των Όρων Χρήσης. Αν δεν δέχεστε να τηρήσετε και να δεσμευτείτε από την παρούσα Σύμβαση των Όρων Χρήσης, δεν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση, ούτε να χρησιμοποιήσετε ή να προβείτε στη λήψη υλικού από αυτή την τοποθεσία. Η Baxter επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάζει, κατά καιρούς, τους Όρους Χρήσης, όπως είναι εύλογα απαραίτητο.

Δεν υπάρχει τίποτα στον παρόντα ιστότοπο που θα πρέπει να ερμηνευτεί ως παροχή συμβουλών ή συστάσεων σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια που σχετίζεται με την υγεία σας ή την υγεία των άλλων.  Αν είστε ασθενής, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή άλλον ειδικευμένο επαγγελματία υγείας σχετικά με οποιεσδήποτε ερωτήσεις που έχετε σχετικά με την υγεία σας ή πριν λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις για θεραπεία. Εάν είστε ιατρός ή άλλος ειδικευμένος επαγγελματίας υγείας, δεν θα πρέπει να επιτρέψετε να υποκαταστήσει το περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας τη δική σας ιατρική κρίση, την οποία θα πρέπει να ασκείτε στην αξιολόγηση των πληροφοριών στην παρούσα τοποθεσία.

Ο ιστότοπος της Baxter μπορεί να περιέχει πληροφορίες για τα προϊόντα, τις ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους. Η Baxter δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ότι το υλικό στην τοποθεσία είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση εκτός της επικράτειας του κοινού για το οποίο προορίζεται. Όσοι επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παρούσα τοποθεσία από άλλες τοποθεσίες το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία, εάν και στον βαθμό που ισχύει η τοπική νομοθεσία.  Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προτροπή ή προώθηση για οποιοδήποτε προϊόν ή ένδειξη για οποιοδήποτε προϊόν που δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας βάσει των νόμων και των κανονισμών της χώρας διαμονής του αναγνώστη.

Η Baxter σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών του ιστοτόπου της. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο [blank] της Baxter Privacy Policy that explains users' rights and responsibilities with respect to information that is disclosed on this site.

Αν και έχει καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες στην παρούσα τοποθεσία είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες, η Baxter ρητά απεκδύεται οποιαδήποτε εγγύησης ή δήλωσης σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των εν λόγω πληροφοριών. ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΛEIΨΕΙΣ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. Η BAXTER ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Baxter και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, τα στελέχη, τους διοικητικούς συμβούλους, τους εργαζομένους και αντιπροσώπους αυτών από κάθε αξίωση, απαίτηση, ζημία, υποχρέωση και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών εξόδων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή είναι απόρροια με οποιονδήποτε τρόπο (i) της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή (ii) της πρόσβασης ή της χρήσης από εσάς του ιστοτόπου και του περιεχομένου αυτού.

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστοτόπους που διατηρούνται από τρίτους επί των οποίων η Baxter δεν έχει κανέναν έλεγχο. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται απλά για τη διευκόλυνσή σας. Ομοίως, στον παρόντα ιστότοπο πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί από συνδέσμους τρίτων επί των οποίων η Baxter δεν έχει έλεγχο. Η Baxter δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ή δηλώσεις οποιουδήποτε είδους όσον αφορά την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στους εν λόγω ιστοτόπους και δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή βλάβες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από το εν λόγω περιεχόμενο ή πληροφορίες. Η ένταξη του συνδέσμου οποιουδήποτε τρίτου συμβαλλόμενου δεν υπονοεί την έγκριση ή τη σύσταση αυτού από την Baxter.

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν και παρατίθενται στο [blank] μας Privacy Policy, any communication or other material that you send to us through the Internet or post on a Baxter website by electronic mail or otherwise, such as any questions, comments, suggestions or the like, is and will be deemed to be non-confidential and Baxter shall have no obligation of any kind with respect to such information. Baxter shall be free to use any ideas, concepts, know-how or techniques contained in such communication for any purpose whatsoever, including but not limited to, developing, manufacturing and marketing products.

Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και λογότυπα που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο (το/τα «Εμπορικό(ά) σήμα(τα)» είναι κατατεθέντα και μη κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Baxter, των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών ή τρίτων. Δεν υπάρχει τίποτα στον παρόντα ιστότοπο που θα πρέπει να ερμηνευτεί ως παραχώρηση σιωπηρά, με estoppel, ή άλλως οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος που περιέχεται ή συνδέεται με τα Εμπορικά Σήματα, χωρίς τη ρητή, έγγραφη άδεια της Baxter ή του σχετικού τρίτου συμβαλλόμενου. Η χρήση ή εσφαλμένη χρήση των παρόντων Εμπορικών Σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού, πλην των περιπτώσεων που επιτρέπονται στην παρούσα, απαγορεύεται ρητά και ενδέχεται να παραβιάζει τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον νόμων περί εμπορικών σημάτων, τον νόμο περί απορρήτου και δημοσιότητας, και των κανονισμών και νομοθετημάτων για τις επικοινωνίες.

Δεν πρέπει να διανέμετε, τροποποιείτε, διαβιβάζετε, επαναχρησιμοποιείτε, αναρτήτε εκ νέου ή χρησιμοποιείτε το περιεχόμενου του ιστότοπου για δημόσιου ή εμπορικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των εικόνων, του οπτικοακουστικού υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια της Baxter. Οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στον παρόντα ιστότοπο θα πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτεται με πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, παρά μόνο όπως παρέχεται στους Όρους Χρήσης, ή στο κείμενο του ιστοτόπου, χωρίς την έγγραφη άδεια της Baxter. Η Baxter ούτε εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στον ιστότοπο δε θα θίγει τα δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ούτε συνδέονται με τη Baxter.  Δεν περιέχεται τίποτα εδώ που θα ερμηνευτεί ως απονομή σιωπηρά, με estoppel ή άλλως οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πνευματικού δικαιώματος της Baxter ή τρίτου.

Δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις.  Τα ζητήματα που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο που δεν είναι ιστορικά στοιχεία περιλαμβάνουν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, τις δραστηριότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης, της κεφαλαιακής δομής, των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης δαπανών, των προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών και προγραμματισμένων ενάρξεως κυκλοφορίας προϊόντων και των προοπτικών. Οι δηλώσεις βασίζονται σε υποθέσεις για πολλούς σημαντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων, οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά στις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις, απαίτηση για και αποδοχή της αγοράς των κινδύνων για νέα και υφιστάμενα προϊόντα, κινδύνους ανάπτυξης προϊόντων, προβληματισμοί για την ποιότητα των προϊόντων ή την ασφάλεια ασθενών, συνέχεια, διαθεσιμότητα και τιμολόγηση των αποδεκτών πρώτων υλών και του αποθέματος συστατικών, αδυναμία δημιουργίας πρόσθετης δυνατότητας παραγωγής έγκαιρα ή η εμφάνιση άλλων δυσκολιών παραγωγής ή αποθέματος (συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος φυσικής καταστροφής ή άλλως), παραβιάσεις ή αστοχίες των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοεπίθεσης, μελλοντικές ενέργειες των ρυθμιστικών φορέων και άλλων κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης και των ξένων ρυθμιστικών αρχών, αστοχίες αναφορικά με προγράμματα συμμόρφωσης, μελλοντικές ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωτών, μεταρρύθμιση του τομέα υγείας στις Η.Π.Α. και άλλα παγκόσμια μέτρα λιτότητας, τιμολόγηση, αποζημίωση με επιστροφές, φορολογία και πολιτικές έκπτωσης (rebate) κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών πληρωτών, επίδραση των ανταγωνιστικών προϊόντων και τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνισμού με τα γενόσημα, της επανεισαγωγής φαρμάκων και των επαναστατικών τεχνολογιών, παγκόσμιες, εμπορικές και φορολογικές πολιτικές, ακριβής ταυτοποίηση και πραγματοποίηση επί ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης και έρευνας και ανάπτυξης και ρευστοποίηση αναμενόμενων παροχών, ικανότητα επιβολής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν ή έχουν αδειοδοτηθεί ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τρίτων που αποτρέπουν ή περιορίζουν την παραγωγή την πώληση ή τη χρήση των θιγμένων προϊόντων ή τεχνολογίας, επίδραση των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, διακυμάνσεις στο συνάλλαγμα και στα επιτόκια, οποιαδήποτε αλλαγή στη νομοθεσία που αφορά τη φορολογία εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας ή μελλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης), συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος που αποκτήθηκε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενέργειες που λήφθηκαν από τις φορολογικές αρχές σε σχέση με φορολογικούς ελέγχους σε εξέλιξη, απώλεια βασικών εργαζόμενων ή αδυναμία εντοπισμού και στρατολόγησης νέων εργαζόμενων, έκβαση δικαστικών διαδικασιών σε εκκρεμότητα ή στο μέλλον, επάρκεια των ταμειακών ροών της εταιρείας από λειτουργίας για να ανταποκριθεί στις διαρκείς ταμειακές υποχρεώσεις της και να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα, καθώς και άλλοι κίνδυνοι που προσδιορίζονται στην πιο πρόσφατη κατάθεση της Baxter στο Έντυπο 10-K και σε άλλες καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (Securities and Exchange Commission), και όλες αυτές διατίθενται στον ιστότοπο της Baxter. Η Baxter δεν αναλαμβάνει να ενημερώσει τις δηλώσεις της για μελλοντικές εκτιμήσεις.

Η παρούσα Σύμβαση των Όρων Χρήσης και η χρήση από εσάς του ιστοτόπου θα διέπεται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Πολιτείας του Illinois ανεξαρτήτως των συγκρούσεων με τις αρχές δικαίου. Οποιαδήποτε αγωγή ή δικαστική διαδικασία που σχετίζεται με τον παρόντα ιστότοπο θα ασκείται αποκλειστικά σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας με έδρα την πολιτεία του Illinois.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης των Όρων Χρήσης θεωρείται παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, τότε η εν λόγω διάταξη θα μπορεί να διαχωριστεί πλήρως χωρίς να επηρεάζει την εφαρμοσιμότητα όλων των υπόλοιπων διατάξεων. Η Baxter επιφυλάσσεται του δικαιώματα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό από τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρειας.