Η διακυβέρνησή μας

Η διακυβέρνησή μας

Η εστίαση στην εταιρική διακυβέρνηση δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από όσο είναι στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου η εμπιστοσύνη των επενδυτών και του κοινού στις εταιρείες δεν βασίζεται πλέον αυστηρά στην οικονομική απόδοση ή στα προϊόντα και στις υπηρεσίες.

Αντίθετα, η εμπιστοσύνη βασίζεται όλο και περισσότερο στη δομή μιας εταιρείας, στο διοικητικό συμβούλιό της, τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες, την κουλτούρα της και την συμπεριφορά όχι μόνο των στελεχών και των διευθυντών της, αλλά επίσης και των εργαζομένων της. Είμαστε υπερήφανοι για την ισχυρή δέσμευσή μας στη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Διοικητικό Συμβούλιο

Στη Baxter, λαμβάνουμε σοβαρά τη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης. Η προσέγγισή μας είναι προδραστική, με πρώτο το διοικητικό μας συμβούλιο. Το Δ.Σ. της Baxter αναγνωρίζει τη σημασία της καλής εταιρικής διακυβέρνησης, ως μέσο αντιμετώπισης των αναγκών των εργαζομένων, των κοινοτήτων, των πελατών και των συμμετόχων.

Ζητήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η προσέγγισή μας στην εταιρική διακυβέρνηση εκφράζεται, εν μέρει, μέσω αρκετών βασικών κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών, όπως παρατίθενται κατωτέρω.  Αυτές οι πολιτικές ισχύουν για τα μέλη του Δ.Σ. και τους εργαζόμενους της Baxter και περιλαμβάνουν τις Κατευθυντήριες Γραμμές Εταιρικής Διακυβέρνησης της Baxter, τον Κώδικα Δεοντολογίας και την Πολιτική Συναλλαγών Τίτλων – και όλες συνάδουν με την δέσμευσή μας να ενεργούμε με ακεραιότητα σε ό,τι κάνουμε.  Οι πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης στη Baxter (συμπεριλαμβανομένης της Γραμμής Βοήθειας για θέματα Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης της εταιρείας) παρατίθενται και αυτές κατωτέρω.

Πληροφορίες για τους επενδυτές

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τους μετόχους. Δείτε την ετήσια αναφορά και τις εκθέσεις προς υποψήφιους αγοραστές μετοχών, αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες για συναλλαγές, δηλώσεις και οικονομικά προγράμματα ή ελέγξτε το ημερολόγιο για τις προγραμματισμένες κλήσεις και συναντήσεις επενδυτών.

Δηλώσεις της SEC και Συναλλαγές Εσωτερικών Πληροφοριοδοτών

Πρόσβαση σε όλες τις δηλώσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission, SEC) από τη Baxter.

Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνουν ορισμένες συναλλαγές τίτλων της Baxter που αφορούν τους διοικητικούς συμβούλους και ορισμένα στελέχη της Εταιρείας. 

Ζητήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κατευθυντήριες Γραμμές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το 1995, ήμασταν μια από τις πρώτες εταιρείες που υιοθέτησαν επίσημες κατευθυντήριες γραμμές εταιρικής διακυβέρνησης. Στη Baxter, η επανεξέταση των πρακτικών μας και ο ορισμός νέων προτύπων αποτελεί μια διαρκή διαδικασία. Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές εταιρικής διακυβέρνησης αποτυπώνουν τη συγκεκριμένης διαδικασίας.

Κατευθυντήριες Γραμμές Εταιρικής Διακυβέρνησης >

Κώδικας Δεοντολογίας

Άμεσα συνδεδεμένο με την προσέγγιση της Baxter για λήψη αποφάσεων με βάση τις αξίες, είναι το ευρείας αποδοχής πρόγραμμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσής της, το οποία έχει διαρθρωθεί γύρω από την έννοια της ακεραιότητας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Baxter είναι ένας οδηγός για εργαζόμενους και προμηθευτές που διατίθεται δε πολλές γλώσσες για να συμβάλει στην επεξήγηση των γενικών αρχών που διέπουν την επιχείρησή μας.

  Μάθετε περισσότερα >

  Πολιτική Συναλλαγών Τίτλων

  Οι ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί νόμοι περί αξιών επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμούς στους εσωτερικούς πληροφοριοδότες των εταιρειών αναφορικά με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές τους. Ένας εσωτερικός πληροφοριοδότης της Baxter είναι οποιοσδήποτε εργαζόμενος της Baxter που μαθαίνει ουσιώδεις. μη δημόσιες πληροφορίες για τη Baxter, ή, μερικές φορές, για άλλες εταιρείες.

   Λήψη της πολιτικής συναλλαγών τίτλων >

   Δεοντολογία και συμμόρφωση

   Η δέσμευση της Baxter να λειτουργεί με ακεραιότητα απαιτεί κάτι παραπάνω από απλά επαρκή οικονομική διαχείριση, σχέσεις στον χώρο εργασίας και εξυπηρέτηση του κοινού. Απαιτεί ένα πλαίσιο για τους ηγέτες, σύμφωνα με το οποίο αυτοί θα καθοδηγούν τον οργανισμό τους με δεοντολογικό τρόπο.

   Μάθετε για το πώς η Baxter ενσωματώνει την ακεραιότητα στην κουλτούρα της >

   Η Γραμμή Βοήθειας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της Baxter είναι μια ανεξάρτητη τηλεφωνική και διαδικτυακή πηγή που διατίθεται σε εργαζόμενους και στις οικογένειές τους, σε προμηθευτές, πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους στη Baxter για να επιζητούν καθοδήγηση σχετικά με ή να αναφέρουν πιθανά ζητήματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης της εταιρείας.

   Επιτροπές του Δ.Σ. & Καταστατικά