Δήλωση Απορρήτου για την Φαρμακοεπαγρύπνηση και την Υλικοεπαγρύπνηση

Δήλωση Απορρήτου για την Φαρμακοεπαγρύπνηση και την Υλικοεπαγρύπνηση

Η παρούσα δήλωση, σας παρέχει πληροφορίες για το πώς η Baxter συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για την αναφορά των Ανεπιθύμητων Συμβάντων

Η παρούσα δήλωση, παρέχει πληροφορίες για το πως η Baxter (εφεξής «Baxter», «εμείς», «δικό μας» ή «εμάς»), εγγεγραμμένη ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας του εν  λόγω φαρμακευτικού προϊόντος και/ή κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ, εισαγωγέας ή εμπορικός διανομέας του εν  λόγω ιατροτεχνολογικού προϊόντος, μαζί με τις συνδεόμενες επιχειρήσεις της, τους διαδόχους της, τους εκχωρητές της και τους υπεργολάβους της, όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση, συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.   

Για συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Η Baxter πρόκειται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς παρακολούθησης της ασφάλειας και της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων, μέσω της καταγραφής,  ανίχνευσης, αξιολόγησης και  πρόληψης των ανεπιθύμητων συμβάντων και των περιστατικών χρηστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και των παραπόνων ποιότητας προϊόντος.

Η Baxter θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τα κάτωθι:

  1. Αν είστε ο αναφέρων ενός ανεπιθύμητου συμβάντος και/ή περιστατικού χρήστη ιατροτεχνολογικού προϊόντος και που  αφορά κάποιο άλλο άτομο- στη βάση ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των νομικών της υποχρεώσεων αναφορικά με την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως για την εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του ελληνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης τα οποία παρέχουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου.
  2. Αν είστε ασθενής που αναφέρετε ένα ανεπιθύμητο συμβάν ή περιστατικό χρήστη ιατροτεχνολογικού προϊόντος – στη βάση ότι αυτό είναι απαραίτητο για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας όπως για την εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του ελληνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης τα οποία παρέχουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εκούσια (εκτός αν είστε επαγγελματίας υγείας που είστε υποχρεωμένος να αναφέρετε ανεπιθύμητα συμβάντα ή περιστατικά χρηστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων), αν όμως δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο ερώτημά σας.

Δε πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για κανένα άλλο σκοπό, και τα δεδομένα σας δε πρόκειται να κοινοποιηθούν σε κανένα άλλο τρίτο μέρος εκτός αν υποχρεούμαστε από το νόμο να το πράξουμε (πχ. από  Εποπτικές Αρχές) ή εκτός αν αυτό το τρίτο μέρος ενεργεί εκ μέρους της Baxter ως εκτελών την επεξεργασία.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω  και για όσο απαιτείται και/ή επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σε ποιόν ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων;

Για τους σκοπούς που τονίστηκαν ανωτέρω, η Baxter  δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Baxter και σε παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν εκ μέρους της Baxter, όπως  παρόχους διαχείρισης  πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών και παρόχους υπηρεσιών σχετικών με την  διαχείριση και επεξεργασία περιπτώσεων ανεπιθύμητων συμβάντων και/ή υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας.

Ορισμένα τρίτα μέρη από αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω, είναι δυνατόν να επεξεργαστούν τα  προσωπικά σας δεδομένα εκτός  της χώρας σας. Το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σε άλλη χώρα, μπορεί να μην είναι αντίστοιχο  με αυτό της χώρας σας. Παρόλα αυτά εμείς, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο σε χώρες όπου  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας, ή λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι αποδέκτες παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, αυτό το  διασφαλίζουμε, με το να συνάπτουμε κατάλληλες συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για αυτά τα  τρίτα μέρη,  καθώς και να έχετε πρόσβαση στα αντίγραφα των συμφωνιών που έχει συνάψει η  η Baxter με αυτά, αποστέλλοντας  επικοινωνία στην διεύθυνση [email protected]

 

Τα δικαιώματά σας

Δικαιούσθε να:

  • ελέγξετε αν διατηρούμε  προσωπικά σας δεδομένα , και  εφόσον διατηρούμε ,  μπορείτε να ελέγξετε για  ποιους σκοπούς και τι είδους προσωπικά δεδομένα διατηρούμε σχετικά με εσάς  και να ζητήσετε αντίγραφα των εν λόγω αρχείων,  
  • ζητήσετε διόρθωση ή/και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία δεν είναι ακριβή ή  που υπέστησαν επεξεργασία για σκοπούς πέραν αυτών που περιγράφονται ανωτέρω  
  • ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
  • σε ορισμένες περιπτώσεις, να  αντιταχθείτε  στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
  • ζητήσετε πληροφορίες για τις ταυτοποιήσεις  ή τις κατηγορίες των τρίτων μερών στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα,
  • υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, ήτοι στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Αρχή)

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η Baxter Hellas ΕΠΕ, ως εγγεγραμμένη Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος όπως αυτός δηλώνεται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για τον Ασθενή, και/ή κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ, εισαγωγέας ή εμπορικός διανομέας του εν  λόγω ιατροτεχνολογικού προϊόντος  προϊόντος όπως αυτός δηλώνεται και/ή στην επισήμανση ή στο εγχειρίδιο χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Παρακαλείστε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτηση έχετε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην:

Baxter Hellas ΕΠΕ

Μαρίνου Αντύπα 47 και Ανάφης, Νέο Ηράκλειο 14121

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102880000

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]