Όροι & προϋποθέσεις εντολής αγοράς

Όροι & προϋποθέσεις εντολής αγοράς

Σας ευχαριστούμε που είστε προμηθευτής της Baxter.

Το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Εντολής Αγοράς ισχύει τόσο για τις άμεσες όσο και για τις έμμεσες αγορές. Η Baxter προβαίνει σε άμεσες αγορές για αγαθά και υπηρεσίες που θα αποτελέσουν τμήμα των τελικών προϊόντων της Baxter, ενώ οι έμμεσες αγορές είναι αγορές όλων των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών που δε θα αποτελέσουν τμήμα του προϊόντος της Baxter.

Υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις των Όρων και Προϋποθέσεων Εντολής Αγοράς και κάθε μία διέπει μία από τις εντολές αγορές που αναφέρονται κατωτέρω.

Baxter U.S.

Baxter Australia

Baxter China

Baxter India

Baxter Japan

Baxter Malaysia

Baxter New Zealand

Baxter AG / Baxter Innovations GmbH — Βιέννη, Αυστρία

Baxter Singapore

Baxter Thailand

Baxter Managed Europe1

Θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί όλες τις εντολές αγοράς που λαμβάνετε, μαζί με τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Εντολής Αγοράς με την βεβαίωση λήψης ή την έναρξη εκτέλεσης από εσάς. Η Baxter εναντιώνεται σε όλες τις προσθήκες, εξαιρέσεις ή αλλαγές σε αυτούς τους όρους, είτε περιέχονται σε οποιαδήποτε εκτυπωμένο έντυπο του Πωλητή ή αλλού, εκτός αν έχουν εγκριθεί από τη Baxter εγγράφως.

Εάν ο Προμηθευτής έχει χωριστό απόθεμα ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών υπογεγραμμένη από την Baxter, οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στην εν λόγω σύμβαση θα ελέγχουν οποιουσδήποτε αντικρουόμενους όρους που βρίσκονται στην εντολή αγοράς ή στους Όρους και Προϋποθέσεις Εντολής Αγοράς της Baxter. Οι όροι και προϋποθέσεις της Baxter θα υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων που παρέχονται από τον Προμηθευτή σε οποιαδήποτε μορφή.

Συχνές ερωτήσεις