Δεοντολογία και συμμόρφωση

Δεοντολογία και συμμόρφωση

Προωθήστε μια κουλτούρα ακεραιότητας και την ανώτερη δεοντολογική συμπεριφορά.

Ως παγκόσμια εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση για την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση με τους νόμους και μια κουλτούρα δεοντολογίας και συμμόρφωσης σε όλο τον οργανισμό. Το 1995, ήμασταν μια από τις πρώτες εταιρείες που υιοθέτησαν επίσημες κατευθυντήριες γραμμές εταιρικής διακυβέρνησης. Οι βελτιώσεις των πρακτικών μας και η θέσπιση νέων προτύπων είναι συνεχείς και οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας αντικατοπτρίζουν αυτή την εξέλιξη.

Η ομάδα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης συνεργάζεται στενά με τις λειτουργικές και νομικές ομάδες στις περιφερειακές έδρες των επιχειρήσεων μας για να εξασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές μας συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εταιρικές πολιτικές. Προσφέρουμε πολυάριθμους διαύλους εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για τους εργαζομένους, καθώς και εμπιστευτικές διόδους για την έγερση ερωτημάτων ή την αναφορά εικαζόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας και των εταιρικών πολιτικών. Διερευνάμε, επίσης, αυτά τα στοιχεία εγκαίρως και τα αναφέρουμε στην ανώτερη διοίκηση, με κατάλληλο τρόπο.

 

Κώδικες και Πρότυπα

Κώδικας Δεοντολογίας

Έχουμε εγκαθιδρύσει ισχυρά θεμέλια ακεραιότητας και συμμόρφωσης, τα οποία βοηθούν στην καθοδήγηση των εργαζομένων για λήψη ορθών, δεοντολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων και κατάλληλων νομίμων δράσεων.

Διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας μας >

Πρότυπα Προμηθευτών

Αναμένουμε από τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες μας και να γνωρίζουν και να υπακούν όλους τους νόμους που διέπουν την διαδικασία προμηθειών της Baxter.

Μάθετε περισσότερα για τα Πρότυπα για Προμηθευτές >

Ανθρώπινα δικαιώματα στην αλυσίδα αξιών

Όπως αναφέρεται στην Παγκόσμια Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που διαθέτουμε, σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τις ποικίλες συνεισφορές όλων των ατόμων. Η ενθάρρυνση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις άμεσες και έμμεσες ενέργειές μας λαμβάνει πολλές μορφές και αποτυπώνεται σε πολυάριθμες πολιτικές και πρωτοβουλίες της εταιρείας, σε τομείς συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απασχόλησης, του απόρρητου, της ασφάλειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της δεοντολογικής συμπεριφοράς και της πρόσβασης στον τομέα υγείας.

Επαγγελματικοί κώδικες δεοντολογίας και πρότυπα του κλάδου

Έχουμε υιοθετήσει τους ακόλουθους εξωτερικούς επαγγελματικούς και κλαδικούς κώδικες δεοντολογίας:

  • Κώδικας δεοντολογίας της AdvaMed για τις αλληλεπιδράσεις με τους επαγγελματίες του τομέα υγείας
  • Κώδικας δεοντολογίας της Εθνικής Εταιρείας Επαγγελματιών Μηχανικών για Μηχανικούς
  • Κώδικας δεοντολογικής επιχειρηματικής πρακτικής της MedTech Europe

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με μη κυβερνητικές οργανώσεις και εμπορικά σωματεία για να διευρύνουμε τα πρότυπα δεοντολογίας και συμμόρφωσης παγκοσμίως. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Τη συνεργασία με την Κινεζική Ένωση Επιχειρήσεων με Ξένες Επενδύσεις (China Association of Enterprises with Foreign Investment), Επιτροπή της Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών με βάση την Έρευνα και την Ανάπτυξη (R&D-based Pharmaceutical Association Committee, RDPAC) για τον δεοντολογικό κώδικα πωλήσεων και μάρκετινγκ του κλάδου
  • Τη συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του Κινεζικού Συμβουλίου της Ένωσης Προηγμένης Ιατρικής Τεχνολογίας (China Council of Advanced Medical Technology Association, AdvaMed) για την ανάπτυξη του κλαδικού κώδικα δεοντολογίας για τις επιχειρησιακές λειτουργίες στην Κίνας των εταιρειών που είναι μέλη της AdvaMed
  • Τη συνεργασία με τη Μεξικανική Ένωση των Κλάδων Καινοτομικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Mexican Association of Innovative Medical Devices Industries, AMID) για την ενημέρωση του Κώδικα Αλληλεπιδράσεων με Επαγγελματίες Υγείας της AMID
  • Την υποστήριξη της AMID με τη δημιουργία εναρμονισμένης εκπαίδευσης που στηρίζει τα πρότυπα και τα κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί με τον κλάδο ιατροτεχνολογικών προϊόντων
  • Τη συμμετοχή στην Πρωτοβουλία της Φαρμακευτικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας (The Pharmaceutical Supply Chain Initiative)

Δομή και προγράμματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης

Σχεδιάζουμε και ενημερώνουμε τη δομή και τα προγράμματά μας δεοντολογίας και συμμόρφωσης για να αποτυπώνονται οι ανάγκες μιας σύνθετης παγκόσμιας εταιρείας υγείας.

Διαθέτουμε και εφαρμόζουμε ένα ενσωματωμένο μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης, με επιτροπές Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο χώρας και σε επιχειρηματικό επίπεδο για την προώθηση της ενσωμάτωσης του προγράμματος Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης σε όλη τη Baxter.

Εμπορική συμμόρφωση

Διαθέτουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο προσωπικού που έχει αναλάβει το έργο προσδιορισμού και αντιμετώπισης των ζητημάτων εμπορικής συμμόρφωσης στις χώρες και στις λειτουργίες μας και την αναζήτηση συμβουλών από ορισθέντες ειδικούς εμπειρογνώμονες, εφόσον δικαιολογείται. Συνεχίζουμε, επίσης, να διευρύνουμε τα εργαλεία και τις διεργασίες για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση σχετικών κινδύνων που αφορούν τα προϊόντα και τις επιχειρηματικές συναλλαγές μας.

Απόρρητο δεδομένων και ασφάλεια

Η Παγκόσμια Πολιτικής περί Απορρήτου που διαθέτουμε ορίζει τα πρότυπα απορρήτου μας και καθοδηγεί τις παγκόσμιες επιχειρησιακές λειτουργίες μας ώστε να ακολουθούν συναφείς ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία πληροφοριών που αφορούν το πρόσωπο και την υγεία των ασθενών. Όλοι οι εργαζόμενοι της Baxter υποχρεούνται να ολοκληρώσουν online ένα εκπαιδευτικό μάθημα για το απόρρητο.

Επικοινωνία και καθοδήγηση

Η ανοιχτή επικοινωνία είναι βασικό στοιχείο στη δέσμευσή μας για ακεραιότητα. Προσφέρουμε πολυάριθμους διαύλους για την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική των εργαζομένων, καθώς και εμπιστευτικές διόδους αναφοράς ύποπτων παραβιάσεων της νομοθεσίας και της πολιτικής, οι οποίες διερευνώνται άμεσα και αναφέρονται στη ανώτατη διοίκηση, κατά περίπτωση. Οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αναφέρουν και να συζητήσουν ζητήματα με ασφάλεια.

Ένας τέτοιος δίαυλος είναι η Γραμμή Βοήθειας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της Baxter, μια ανεξάρτητη τηλεφωνική και διαδικτυακή πηγή που διατίθεται σε εργαζόμενους και στις οικογένειές τους, σε προμηθευτές, πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους στη Baxter για να αναφέρουν ζητήματα και να επικοινωνούν ανοιχτά για πιθανά ζητήματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης της εταιρείας. Οι καλούντες μπορούν να αναφέρουν ένα ζήτημα ή να ζητήσουν καθοδήγηση σε μία από 32 γλώσσες, όλο το 24ωρο και τις επτά ημέρες της εβδομάδας και μπορεί να επιλέξουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.