Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων και το πώς διεξάγουμε επιχειρηματική δραστηριότητα και επίσης, παρέχει εργαλεία και πόρους για να βοηθήσουμε τη συμμόρφωση των εργαζομένων.

Ο Κώδικας ισχύει για το Διοικητικό Συμβούλιο και για όλους τους εργαζόμενους της Baxter, συμπεριλαμβανομένων του εκτελεστικού διευθυντή και της λοιπής ανώτατης διοίκησης. Διαθέσιμος σε πολλές γλώσσες, ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει ως θεμέλιο τη μακροχρόνια δέσμευση της Βaxter για ηγεσία με δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές. Καλύπτει θέματα όπως:

  • Προστασία και χρήση περιουσιακών στοιχείων
  • Ακριβής τήρηση αρχείων
  • Ανταγωνιστικές και εμπιστευτικές πληροφορίες
  • Πρακτικές πωλήσεων και μάρκετινγκ
  • Αντιμετώπιση της διαφθοράς
  • Εσωτερικές συναλλαγές
  • Δεοντολογία επιστημών ζωής
  • Σύγκρουση συμφερόντων
  • Δώρα
  • Εμπορική συμμόρφωση

Ο Κώδικας περιλαμβάνει την Πολιτική Παγκόσμιων Αλληλεπιδράσεων της Baxter, η οποία καλύπτει το πώς οι εργαζόμενοι, συνεργάτες, αντιπροσώπους και τρίτα μέρη της εταιρείας διεξάγουν επιχειρήσεις με τους κρατικούς αξιωματούχους.

Επιπλέον, ο Κώδικας απαιτεί την έγκαιρη αναφορά εικαζόμενων παραβάσεων και περιγράφει επιγραμματικά τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις πολιτικές και διαδικασίες της Baxter. Η εταιρεία παρέχει συνεχή εκπαίδευση για να ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με τις Πολιτικές δεοντολογίας και συμμόρφωσης της Baxter και να παρέχει άλλα εργαλεία και πόρους.